Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról)

A szolgáltatásokat igénybe vevők, illetőleg törvényes képviselőik személyes adatainak a kezelése történik a jogszabályi rendelkezések betartása, és a lehető legnagyobb adatbiztonságra törekvés mellett. A jelen adatkezelési tájékoztatóval az adatok kezelésének jogalapjáról, feltételeiről, illetőleg az érintettek jogosultságairól kívánjuk Önöket tájékoztatni.

  1. Az adatkezelő adatai:

Név: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.

székhely, levelezési cím: 9825 Oszkó, Molnár Antal u. 4.

telefonszám: 06 30 378 02 25

e-mail cím: info@pannonhelyitermek.hu

Az adatkezelő képviselője: Kovács István

                                               telefonszáma: 06 30 378 02 25

                                               e-mail címe: istvan.kovacs@westpannon.hu

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

név: Németh Viktória

levelezési cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.

telefonszám: 06 30 602 28 47

e-mail cím: nemeth.viki@pannonhelyitermek.hu

  1. Az adatkezelés típusai:

A Honlapon lehetőség van regisztrációra az Érdeklődők részére, akik azon személyek lehetnek, akik kifejezetten régészeti vagy területfejlesztési szakmai területen tevékenykednek, és erről a regisztrációkor nyilatkoznak. Az Érdeklődő a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapon a lenti adatai rögzítésre kerüljenek, és a szakmai kapcsolat kialakítása céljából a szintén ugyanezen szakmai tevékenységet folytató regisztrált személyek által kapcsolatfelvétel céljából megismerésre kerüljenek.

Az Adatkezelő munkatársai, illetőleg megbízottjai az adatkezelő által szervezett Rendezvényeken fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket készíthetnek, melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet. Az Adatkezelő fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

– kezelt adatok köre: érintett képmása, hangja
– adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, bemutatása, a rendezvény dokumentálása
– az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
– automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
– harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
– adattörlésre előirányzott határidő: amennyiben egy projekt keretén belül történik az adatkezelés, akkor a törlésre irányadó határidő azon projekt fenntartási időszakának vége, amelynek keretén belül az adott felvétel elkészült. Amennyiben projekten kívül egyéb rendezvényen kerül sor a fényképfelvételek, illetve hang- és videofelvételek készítésére, úgy ebben az esetben az adattörlési határidő: a felvétel elkészítésétől számított egy év.

A sütik – vagy angolul cookies – olyan kisseb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, esetleg marketing célokat szolgálnak.  Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésremarketing- listákon való felhasználás céljából.


A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated) letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ böngészőmodul segítségével.
Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
További információ a cookie-k használatáról az https://www.allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.
Az Adatkezelő  weboldalának használatával az érintett elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

  1. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelő hírleveleire az adatkezelő weboldalán, avagy a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, továbbá az adatkezelő esetleges rendezvényein papír alapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni. Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál .

3. Az adatok megismerésére jogosultak, az esetleges adatfeldolgozók

3.1. Adatkezelő szervezetén belül megismerésre jogosult személyek

A 2. pontban írt személyes adatok tekintetében a társaság szervezetén belül a személyes adatok megismerésére az alábbi munkakörű személyek jogosultak:

ügyvezető igazgató

cégvezetők

transznacionális programok igazgatója

projektmenedzserek

3.2. Adatfeldolgozók

A jogszabályban előírt feltételek alapján, illetőleg a társasággal kötött megállapodás alapján szükség szerint adatfeldolgozónak minősülnek az alábbi személyek:

4.Az érintettek jogai

4.1.Tájékoztatás kérése

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerű rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

4.2. Törlés


Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, avagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.


Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő jelen tájékoztatóban jelzett elérhetőségein. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

4.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az adatkezelő. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


4.4.Adattovábbításhoz való jog

Az érintett kérheti azt, hogy a rá vonatkozó, általa megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára az adatkezelő közvetlenül továbbítsa (GDPR 20 cikk).

4.5. Hatósági, bírósági jogorvoslat


4.5.1. Panasztétel, eljárás indítás az adatvédelmi hatóságnál:

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4.5.2. Bírósági jogorvoslat
Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, ha személyes adatainak kezelőse körében jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

5.Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, hozzáférhetővé tétellel, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisüléssel,  sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válással kapcsolatban.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt .

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Kelt: Szombathely, 2019.08.22

                                                                       Kovács István

                                                Pannon Helyi Termék Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

                                                                                   adatkezelő képviseletében